S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


 


 

 


Tovar v akcii

naša cena 359,00 €
naša cena 299,00 €

Kontakt

Giganabytok
Platenicka 92
027 44 Štefanov nad Oravou
tel: 0910 997 999
info@giganabytok.sk
Osobný odber

Najpredávanejši

naša cena 139,00 €

Ochrana osobných údajov

ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba
Branislav Krilek
S miestom podnikania: Nad Záhradami 33/41, 02744 Štefanov nad Oravou
IČO: 47737034
DIČ: 1046991924
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo
číslo živnostenského registra: 560-19363
Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom
Na účely tohto Zákona sa pod účelom spracúvania osobných údajov rozumie vopred jednoznačne
vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
Účelom spracovania je uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho prípadne Obchodného
zákonníka. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre
plnenie kúpnej zmluvy, a to
- Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
- Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
- Informácie o využití produktov a služieb – s poukazom na služby, ktoré dotknutá osoba
v minulosti u Prevádzkovateľa využila , informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny.
- Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s dotknutou osobou,
napríklad pomocou e-mailu, SMS komunikáciou.
- Predmetom spracovania v nevyhnutnom rozsahu môžu byť aj informácie, ktoré sú voľne
dostupné z verejných registrov, prípadne iných dostupných zdrojov.
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj pre prípad, že môže dôjsť k potencionálnym súdnym
alebo administratívnym sporom.
Osobné údaje dotknutých osôb budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru. Prevádzkovateľ v súčasnosti nepredpokladá, žeby sa osobné údaje
prenášali do tretích krajín.

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby podľa § 19 Zákona
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol
poverený,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ
spracúvania osobných údajov,
d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
§ 13 ods. 1 písm. f),
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“)

o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na
získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa
prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.
Okrem informácií uvedených vyššie je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov
poskytnúť dotknutej osobe informácie o
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o
práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných
údajov,
f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods.
1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom
postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných
údajov pre dotknutú osobu.
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov
(po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu,
najdlhšie 10 rokov.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov
informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej
spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Poskytovanie osobných údajov tretím osobám
Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje dotknutých osôb aj ďalším subjektom, ktoré
spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby
Prevádzkovateľovi.
S uvedenými sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracovaní́ osobných
údajov, na základe ktorej sú sprostredkovatelia povinní dodržiavať̌ striktné pravidlá ochrany osobných
údajov dotknutých osôb.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb aj tretím osobám, predovšetkým
v súvislosti s prepravou tovaru.
Právo dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných
údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá
z podmienok v § 23 ods. 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23
ods. 4 Zákona.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,
ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 Zákona.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1
písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa
jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa
nevzťahuje na prípady ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie
zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo vykonané na základe osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú
zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov
dotknutej osoby, alebo založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych
predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe.

Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach
ustanovených Zákonom má právo podať písomný návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 a to
na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava
www.dataprotection.gov.sk.
Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa zaslaním žiadosti.
Žiadosti zasielajte na adresu:

Branislav Krilek
Nad Záhradami 33/41, 02744 Štefanov nad Oravou
Prípadne na e-mailovú adresu: info@giganabytok.sk.
Zabezpečenie osobných údajov dotknutých osôb
Prevádzkovateľ prehlasuje, že má k dispozícií všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú
určené na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných
údajov v písomnej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby, ktoré sú povinné
zachovávať o osobných údajoch dotknutých osôb mlčanlivosť.
Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že je
oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

OTFlNmU